Ph.d.-stipendier

To ph.d.-stipendier i Ind- og Udvandring i et historisk og
nutidigt perspektiv - 2013-562-00476


Stillingsnummer

2013-562-00476

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Kultur og Globale Studier er to stillinger som ph.d.-stipendiat i Ind- og Udvandring i et historisk og nutidigt perspektiv ledige til besættelse fra 1. september 2013 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse
I et samarbejde mellem Immigrantmuseet, Det Danske Udvandrerarkiv og Center for Migration og Diversitet (CoMID), Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet opslås hermed to ph.d.-stipendier til det fælles forskningsprojekt Ind- og Udvandring i et historisk og nutidigt perspektiv, september 2013-september 2016.

Forskningsprojektets overordnede formål er gennem undersøgelse af en række konkret afgrænsede migrationsstrømme fra og til Danmark i det 19., 20. og 21. århundrede at afdække forskelle og ligheder i migrations- og integrationsprocesser for herigennem at skabe et bedre grundlag for at agere over for nutidige udfordringer mht. inklusion og eksklusion af nye medborgere. En kort beskrivelse af forskningsprojektet kan fås ved henvendelse til Lone Corfixen (tlf. 9940 9614, lc@adm.aau.dk).

De to ph.d.-projekter skal belyse problemstillingerne fra hver sin vinkel med fokus på hhv. indvandringen til og udvandringen fra Danmark. De to stipendier vil blandt andet indebære indsamling af arkivalier, genstande og formidling i form af udstilling. Der vil blive lagt vægt på udvikling af nye digitale formidlingsformer og inddragelse af sociale medier. Ansøgerne skal udforme selvstændige projekter med udgangspunkt i den ovennævnte beskrivelse af det samlede forskningsprojekt med de begrænsninger, der ligger heri, og samtidigt klart angive, om vedkommende har fokus på indvandringen til eller udvandringen fra Danmark.
Afhandlingerne skal være artikelbaserede.

Ph.d.-stipendiaterne indskrives og ansættes på Aalborg Universitet under forskeruddannelsesprogrammet SPIRIT og får en arbejdsplads både hos forskningsgruppen CoMID, Aalborg Universitetet og hhv. Immigrantmuseet eller Det Danske Udvandrerarkiv. Det forventes, at stipendiaterne bidrager til forskningsgruppernes faglige profil gennem deltagelse i det fælles forskningsprojekt og de fælles forskningsdiskussioner.

Stipendiaterne forventes at undervise på dele af både de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser ved Aalborg Universitet. Der forudsættes daglig tilstedeværelse, samt at stipendiaterne er indstillede på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde i forskningsgruppen, på instituttet, og på Immigrantmuseet eller Det Danske Udvandrerarkiv.

For information om CoMID og instituttets forskningsprofil henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: www.cgs.aau.dk. Information om Immigrantmuseet findes på www.immigrantmuseet.dk, og information om Det Danske Udvandrerarkiv findes på www.udvandrerarkivet.dk.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes du en samtale, som afklarer dit videre karriereforløb.

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne, og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole.

Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning.
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 A4-sider).
• Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
• CV.
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
• Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS (International English Language Testing System) test. Ansøgere hvis modersmål er engelsk er undtaget samt ansøgere med kandidatgrad fra Danmark, UK, USA, Irland, Sydafrika, Australien og Canada.
• Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår.
Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne.
• Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til Ruth Emerek, e-mail: emerek@cgs.aau.dk eller tlf. 9940 8302.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan rettes til Lone Corfixen, e-mail: lc@adm.aau.dk eller tlf. 9940 9614.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets cirkulære af 18. december 2006 om stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

Arbejdssted
Aalborg

Ansøgningsfrist
14/06/2013

Søg online

Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, samfunds-, ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab.